Projekt innowacyjny dla lekarzy chirurgów w Kielcach

Zapraszamy do zapoznania się założeniami projektu innowacyjnego w Kielcach pn. „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego przez Bielawską Jednostkę Rzemieślniczą do Wdrażania Programów Unijnych oraz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 – Projekty innowacyjne. Autorem i realizatorem projektu jest Towarzystwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o., organ prowadzący dla dwóch niepublicznych placówek edukacyjnych: Niepublicznej Placówki Oświatowej „Educo” (działa od 1995 r.) i Centrum Ustawicznego Kształcenia Nauczycieli „Educo II” (działa od 2003 r.). Beneficjentami projektu są bezpośrednio organizacje pozarządowe działające na Mazowszu, a pośrednio mieszkańcy Mazowsza zagrożeni wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Głównym celem projektu jest przygotowanie kadr działających w Katowicach i organizacjach pozarządowych do podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Działania
W ramach projektu guyona przewiduje się podjęcie następujących działań:
• przeprowadzenie badań ankietowych wśród organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem mających za zadanie zdiagnozowanie stopnia przygotowania kadr NGO do prowadzenia tego typu działalności oraz określenie oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych w obszarze szkoleń i doradztwa oraz gotowości osób zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym i społecznym do podjęcia aktywności zawodowej, Z badań opracowany został Raport końcowy dostępny na stronie „Badania i analizy”. Na tym etapie realizacji projektu przeprowadzona została również konferencja konsultacyjna z udziałem przedstawicieli NGO, której celem było zweryfikowanie założeń i programu szkoleń oraz struktury i funkcjonalności platformy internetowej.
• uruchomienie internetowej platformy edukacyjnej na której prowadzone będą szkolenia i doradztwo adresowane do NGO,
• przeprowadzenie, techniką e-learningową, z wykorzystaniem telewizji internetowej, szkoleń adresowanych do kadr organizacji pozarządowych. Celem szkoleń jest przygotowanie NGO do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej z której przychody przeznaczone będą na uruchamianie różnorodnych form aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Aktywizacji Zawodowej itp.). Drugi cel to udzielanie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego osobom zagrożonym wykluczeniem i zainteresowanym podjęciem aktywności zawodowej w Kielcach (własna działalność gospodarcza, spółdzielnie i spółdzielnie socjalne). Szkolenia prowadzone będą przez pracowników wyższych uczelni, prawników, lekarzy i socjologów oraz praktyków biznesu.
• uruchomienie na platformie internetowej, w systemie on line, punktu doradztwa dla NGO i osób zainteresowanych podjęciem aktywności zawodowej oraz udostępnienie bazy danych aktów prawnych i dokumentów obowiązujących w tym zakresie.